جذب سرمایه

شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیک یزد در قالب انعقاد تفاهم نامه با بانکهای مختلف می تواند اقدام به تخصیص اعتبار برای اعضای خود نموده و نقش بسزایی در چرخ تولید اعضا و اشتغالزایی استان داشته است.